Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST). Jų apsaugą reglamentuoja Europos tarybos direktyva dėl laukinių paukščių apsaugos (79/409/EEB). Rūšims, kurios Europos mastu yra retos, nykstančios, paplitusios ribotame areale ir kurioms gali pakenkti tam tikri jų buveinių pokyčiai, valstybės narės turi įsteigti specialias paukščių apsaugai svarbias teritorijas (PAST). Šios rūšys išvardintos Paukščių direktyvos I priedo sąraše. Jame yra 181 Europoje gyvenanti paukščių rūšis, iš kurių Lietuvoje peri 55 rūšys.

1979 m. priimta ES Paukščių direktyva 79/409/EEC nustato visų Bendrijos teritorijoje gyvenančių laukinių paukščių rūšių bei jų buveinių apsaugą, reguliuoja retų paukščių rūšių medžioklę, prekybą, draudžia kai kurias paukščių medžioklės priemones.

Siekiama apsaugoti visų rūšių laukinius paukščius natūraliai paplitusius ES valstybių narių teritorijose.

Mūsų šalis, įsipareigodama Natura 2000 teritorijose užtikrinti palankią saugomoms rūšims apsaugos būklę, įgyvendina vieną iš esminių gamtosauginės politikos siekių – iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą Europos Sąjungos valstybėse.

Tam kad būtų išsaugotos paukščių rūšys, šalys narės turi išskirti specialias apsaugos teritorijas – Paukščių apsaugai svarbias teritorijas (PAST).

LT