Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)

 

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“

Projekto vykdytojas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis. 2017-12-08 – 2023-09-01

Projekto tikslas – Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti (įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą). Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lankytojų centrų tinklo valstybiniuose parkuose išplėtimas, ekspozicijų, pristatančių valstybinių parkų vertybes, įrengimas, gamtos mokyklų įrengimas, lauko informacinių sistemų valstybiniuose parkuose išplėtojimas, pažintinių takų įrengimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymas, ženklinimas. Projekto apimtyje planuojamos objektų projektavimo ir įrengimo veiklos.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Regioninės plėtros fondų lėšų.

Projekto uždaviniai:

  1. Pritaikyti saugomas teritorijas gamtosauginiam švietimui ir mokymui, informacijos apie saugomas teritorijas sklaidai;
  2. Pritaikyti saugomas teritorijas lankyti, kraštovaizdžiui, vertybėms pažinti;
  3. Sutvarkyti vertingiausius gamtos ir kultūros paveldo objektus ir pritaikyti juos pažinti;
  4. Užtikrinti projekto veiklų priežiūrą bei susijusių paslaugų teikimą, siekiant tinkamai įgyvendinti projektą.

Projekto įgyvendinimo metu Anykščių regioniniame parke numatoma:

– Įrengti pažintinį dviračių taką Anykščių regioniniame parke (nuo Medžių lajų tako Lynų tilto iki valstybinio miško ribos).

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą.

EN